Projekt „Z historią na dwóch kołach. Opracowanie rowerowego szlaku młynów wodnych w powiecie kościerskim” realizowany był pod kierownictwem Marcina Grulkowskiego. Został sfinansowany dzięki uzyskaniu środków w konkursie grantowym Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY. Ogólnym celem projektu było opracowanie rowerowego Szlaku Młynów Wodnych w powiecie kościerskim. Skierowany został do uczniów klas I-III I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Wybickiego w Kościerzynie. Działania podjęte w ramach projektu:

1) W dniu 18 października 2014 r. zorganizowana została wycieczka rowerowa uczniów wraz z nauczycielami-opiekunami na trasie Strzelnica - Wieprznicki Młyn - Korne - Łubiana - Grzybowo - Grzybowski Młyn - Loryniec - Wąglikowice - Lizaki - Szarlota - Kościerzyna. Uczestnicy wycieczki zwiedzali zabytki młynarstwa, dokonywali ich oględzin, a także sporządzali dokumentację fotograficzną.

2) Następnie uczniowie-uczestnicy projektu szukali informacji źródłowych na temat historii obiektów znajdujących się na trasie szlaku lub zbierali literaturę przedmiotu do zagadnień historii młynarstwa. Wykorzystywali w tym celu różnorodne publikacje udostępniane w bibliotekach cyfrowych (przede wszystkim w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, Elbląskiej Bibliotece Cyfrowej i Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej). W tym samym czasie kierownik projektu przeprowadził kwerendę źródłową w Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz w Bibliotece Gdańskiej PAN, zwłaszcza w Dziale Kartograficznym.

3) Kolejnym etapem w realizacji projektu stało się przygotowywanie przez uczestników projektu (indywidualnie bądź zespołowo) tekstów zawierających rys historyczny badanych młynów, opisu projektowanego Szlaku Młynów Wodnych w formie tekstu przewodnika krajoznawczego oraz krótkiego rysu historycznego rozwoju młynarstwa. Monitorowanie prac odbywało się poprzez 4 cotygodniowe spotkania z uczestnikami projektu w formie zajęć pozalekcyjnych.

4) Następna faza polegała na zebraniu gotowych tekstów przez kierownika projektu i ich sprawdzeniu pod względem merytorycznym i stylistycznym.

5) Ostatnim etapem stało się przygotowanie koncepcji i opracowanie strony internetowej (www.mlynykoscierskie.pl) przez 2 innych uczniów na podstawie sporządzonych tekstów i zebranej dokumentacji fotograficznej. Monitorowanie prac następowało nie tylko przez zajęcia dodatkowe przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu, ale także drogą elektroniczną.

Poprzez realizację projektu osiągnięto następujące rezultaty:

1) Stworzono dokumentację fotograficzną 4 obiektów znajdujących się na trasie planowanego Szlaku Młynów Wodnych powiatu kościerskiego, w tym wyglądu zewnętrznego wszystkich obiektów związanych z młynarstwem i gospodarką wodną na trasie szlaku, dodatkowo wyposażenia wnętrza młyna w Kornem. Zwiedzanie wnętrza młyna w Wieprznickim Młynie okazało się niemożliwe.

2) Powstała dokumentacja stanu zachowania 8 nagrobków na cmentarzu ewangelickim w Grzybowskim Młynie, w obiekcie szczególnie narażonym na degradację i dewastację.

3) Wśród 15 uczniów-uczestników projektu upowszechniła się idea aktywnego spędzania czasu wolnego. W szkole postanowiono stworzyć stale działające Szkolne Koło Turystyki Rowerowej.

4) 7 uczniów - uczestników etapu 2 i 3 projektu udoskonaliło umiejętności związane z warsztatem badawczym historyka (pisanie tekstów o tematyce historycznej i krajoznawczej).

5) Jako najważniejszy rezultat projektu należy uznać stworzenie strony internetowej Szlaku Młynów Wodnych w powiecie kościerskim (www.mlynykoscierskie.pl), która upowszechnia wśród turystów i społeczności lokalnej wiedzę na temat walorów krajoznawczo-turystycznych regionu.

Joomla templates by a4joomla